REGULAMIN UKS PILICA

Regulamin świadczenia usług organizacji treningu piłkarskiego

Stowarzyszenia UKS Pilica

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenia poniższych pojęć:
 • Usługodawca – Stowarzyszenie UKS Pilica,
 • Organizator treningu – Stowarzyszenie UKS Pilica oraz wszystkie podmiotu działające w imieniu lub/i na rzecz Stowarzyszenia UKS Pilica,
 • Podopieczny – dziecko w wieku do 16 lat, którego Rodzic/Opiekun deklaruje chęć udziału w treningu;
 • Rodzic/Opiekun – rodzic lub inny podmiot upoważniony na podstawie ustawy do działania w imieniu i na rzecz Podopiecznego;
 • Abonament – opłata miesięczna za usługę;
 • Strony –Stowarzyszenie UKS Pilica, Podopieczny, Rodzic/Opiekun;
 • Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji treningu piłkarskiego przez Stowarzyszenie UKS Pilica, warunki uczestnictwa w treningu Podopiecznych oraz obowiązki Stron.

 1. Podstawą świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi przyjęta przez Stowarzyszenie UKS Pilica Deklaracja złożona przez Rodzica/Opiekuna Podopiecznego. Odmowę przyjęcia Deklaracji Stowarzyszenie UKS Pilica, przekaże Opiekunowi bezzwłocznie.

 1. Stowarzyszenie UKS Pilica prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci w wieku do 16-ego roku życia.

 1. Stowarzyszenie UKS Pilica organizuje treningi przy pomocy osób trzecich, na co Rodzic/Opiekun wyraża zgodę.

 1. Stowarzyszenie UKS Pilica zobowiązuje się do organizacji treningów z określoną w Deklaracji Uczestnictwa częstotliwością, dochowując przy tym należytej staranności.

 1. Stowarzyszenie UKS Pilica zapewnia we własnym zakresie pełną organizację treningów, w szczególności zawiera umowy z osobami trzecimi.

 1. Wysokość oraz termin zapłaty składki Stowarzyszeniu UKS Pilica ustalone zostają w Deklaracji Uczestnictwa zawartej między Stowarzyszeniem UKS Pilica a Rodzicem/Opiekunem.

 1. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany przez Organizatora SMSem i/lub drogą mailową najpóźniej na 2 godziny przed treningiem.

 1. Rodzic/Opiekun ma prawo do zmiany grupy Podopiecznego po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem UKS Pilica. Stowarzyszenie UKS Pilica może odmówić zgody na zmianę grupy jedynie w sytuacji, w której zmiana ta zwiększałaby koszt organizacji zajęć lub miałaby wpływ na prawidłowe przeprowadzenie treningu.

 1. Rodzic/Opiekun może zrezygnować z udziału Podopiecznego w zajęciach w każdym czasie. Rezygnacja z udziału winna zostać złożona na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail) Stowarzyszenia UKS Pilica. Rezygnacja prowadzi do natychmiastowego rozwiązania umowy. Poniesione koszty organizacji treningu do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy Stowarzyszenie UKS Pilica, może naliczyć Opiekunowi w wysokości wynikającej z udziału Podopiecznego.

 1. Stowarzyszenie UKS Pilica może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnego powodu.
 2. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.

 

Regulamin – do pobrania